Svensk Elbesiktning AB

Länkar

Varför är det viktigt med kontroll av elsäkerheten?El är något som vi använder dagligen för att vårt samhälle ska fungera. El är en energikälla som kan orsaka stora skador.

Människan kan inte med sina sinnen (syn, lukt och hörsel) upptäcka elfaran. Tyvärr upptäcker en människa oftast elfaran först då olyckan inträffar. Med lite tur så kommer de flesta undan relativt oskadda men tyvärr inträffar varje år ett antal olyckor som leder till både dödsfall och längre sjukskrivningsperioder.

Det som inte får inträffa i anläggningar är strömgenomgångar och ljusbågar.

Strömgenomgång i en människa kan bland annat orsaka stora skador
på inre vävnader. Redan vid en ström på ca 40mA så kan hjärtat påverkas
så att hjärtflimmer uppstår.

Se därför till att installera 30mA jordfelsbrytare som personskydd.

Skadlig strömgenomgång i byggnadsdelar kallas vanligtvis för vagabonderande strömmar. De strömmarna kan, ifall de går på
olämpliga ställen, orsaka bränder.

Större ljusbågskador kan medföra svåra brännskador på både person och egendom men även ”mindre” ljusbågsskador med liten kortslutningsström kan få förödande konsekvenser. Om avståndet mellan kortslutningen och personen är litet och en droppe smält koppar träffar ögat kan det medföra att synen förloras.

Elsäkerhetsarbetet inriktar sig i första hand på att förebygga person- och
egendomsskador men även på att förebygga driftstörningar i produktionen.


Ansvarig för att tillsynen utförs är anläggningens innehavare.

Om innehavaren saknar personal eller resurser för att utföra tillsynen
kan tjänsten upphandlas från externt företag.