Svensk Elbesiktning AB

Länkar

Säker elanläggningElektriska anläggningar och anordningar ska vara säkra för person, och egendom enligt gällande föreskrifter.

Säkerheten i elanläggningar kan delas upp i tre delar och där kraven återfinns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter, vilka bygger på de krav som ställs i Starkströmsförordningen (SFS 2009:22).

  1. Nya anläggningar (Hög- och Lågspänning) ska utföras enligt ELSÄK-FS 2008:1
  2. Då innehavaren tar över anläggningen från entreprenören (vid godkänd slutbesiktning) ska innehavaren ha rutiner för att fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet enligt ELSÄK-FS 2008:3.
  3. Vid elarbete i yrkesmässig verksamhet ska personal som deltar i arbetet vara utbildade enligt ELSÄK-FS 2006:1

För mer information se fliken ”Ansvar / Delegering” till höger.